Nahrávám…KONTAKT

MORAVIACHEM abrasives s.r.o.
Nebovidy 166
664 48  Nebovidy u Brna

IČ: 283 07 739
DIČ: CZ28307739

Tel: +420 545 213 504
Mobil: +420 602 609 448
Mobil: +420 776 151 644

Email:

ČSOB a. s.
CZK účet: 304433112/0300

IBAN:
CZ82 0300 0000 0003 0443 3112 SWIFT: CEKOCZPP


mapa


In-počasí


Pro čtení dokumentů
si stáhnětě Acrobat Reader


Get Acrobat ReaderVšeobecné obchodní podmínky MORAVIACHEM abrasives s r.o.


Obchodní podmínky ke stažení zde
Reklamační podmínky ke stažení zde

V souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží.

Objednání zboží a vznik kupní smlouvy

1. Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě jednotlivých kupních smluv, jejichž náležitostmi jsou:

a. Písemná objednávka kupujícího(e-mail, fax, dopis), jejíž součástí jsou údaje o množství a druhu zboží, místě odběru, termínu dodání a cenovém odkazu.
b. Dodací list zboží obsaženého v objednávce kupujícího (i dílčí plnění objednávky).
c. Na základě žádosti kupujícího také písemné potvrzení objednávky prodávajícím(e-mail, fax, dopis), které může být připojeno i přímo na objednávce kupujícího.

2. Pro vznik smlouvy je rozhodující výlučně písemné potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.

3. Veškeré dodávky zboží se provádějí na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek a Základních obchodních podmínek . Při sjednávání jednotlivých kupních smluv se vychází ze skutečnosti, že kupující je s těmito všeobecnými obchodními podmínkami seznámen a souhlasí s nimi.

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí za přijaté nejpozději v okamžiku přijetí zboží kupujícím, nebo odběratelem (liší-li se od kupujícího).

5. Pro kupující s pravidelnými odběry je možné sjednat Rámcovou kupní smlouvu individuálně upravující obchodní podmínky pro dodávky zboží.

Dodání zboží

1. Místem dodání zboží je stanoveno dle objednávky kupujícího. Dopravu do místa určení zajišťuje, pokud není sjednáno jinak, prodávající. Náklady na balení a dopravu nese kupující. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.

2. Dílčí dodávky jsou přípustné.

3. Dodací lhůta stanovená v potvrzené objednávce se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna z důvodů nepředvídatelných událostí. V takovém případě není kupující oprávněn požadovat náhradu škody z důvodu prodlení s dodáním zboží.

4. Případné požadavky kupujícího na změnu obsahu kupní smlouvy přiměřeně prodlužují sjednanou dodací lhůtu.

Ceny

1. Ceny zboží jsou stanoveny dle ceníku zboží prodávajícího platného ke dni uzavření kupní smlouvy, obsaženého v nabídkových listech, nabídkách atd. Cena je sjednána přijetím takto stanovených cen formou cenového odkazu v objednávce kupujícího popř. zaslání potvrzení objednávky kupujícímu.

2. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, ceny uvedené ve smlouvě zahrnují náklady na balení, přepravní náklady a pojištění. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuální zákonné sazbě.

Platební podmínky

1. Kupní cenu zboží lze uhradit platbou v hotovosti při převzetí zboží kupujícím, příkazem k bankovnímu převodu na základě vystavené faktury (daňového dokladu) prodávajícího anebo dobírkou.

2. V případě platby bankovním převodem vystaví prodávající fakturu, kterou neprodleně zašle kupujícímu poštou nebo ji předá společně s dodávkou zboží. Faktury prodávajícího jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne vystavení. Pro případ prodlení s úhradou faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení a smluvní pokutu ve výši 0,1% hodnoty dodaného zboží za každý den prodlení. Současně s tím je prodávající oprávněn jednostranně změnit sjednaný platební režim (splatnost, formu úhrady atd.).

3. V případě prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 30 dnů je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení dodaného zboží. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

4. V případě jakéhokoli prodlení s úhradou faktury je prodávající oprávněn celou svou pohledávku vůči kupujícímu postoupit na třetí osobu a pro tento případ se na prodávajícího nevztahuje odst. 4 Závěrečného ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku potvrzení o převzetí zboží.

2. Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do doby úplného zaplacení dodávky zboží, včetně souvisejících nákladů (DPH, dopravné, smluvní pokuta,...).

Záruka za zboží

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost zboží (shodu se smlouvou) v délce 6 měsíců, počínaje dnem dodání zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a na spotřební zboží, jež svou povahou má trvanlivost kratší než 6 měsíců nebo kde je nejzazší doba spotřeby vyznačena na obalu.

2. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

3. Vady zboží, zjistitelné při přejímce zboží, je kupující povinen reklamovat písemně u prodávajícího do 3 dnů ode dne dodání zboží. Reklamace musí obsahovat datum dodání zboží, číslo faktury, výrobní číslo zboží, popis vady a druh uplatněného nároku. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající neodpovídá za poškození zboží způsobené nevhodným nebo nepřiměřeným užíváním.

5. Kupující není oprávněn souběžně s nároky z odpovědnosti za vady zboží uplatňovat i nároky na náhradu škody

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy z kupních smluv se řídí právem České republiky.

2. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, pokud není výslovně sjednáno jinak.

3. Pro případ porušení smlouvy ze strany kupujícího zrušením již potvrzené objednávky se sjednává smluvní pokuta ve výši 20 % z ceny takto objednaného zboží.

4. Strany se zavazují neinformovat nepovolané třetí osoby o obsahu práv a povinností vyplývajících pro každého z nich z těchto všeobecných obchodních podmínek a jednotlivých kupních smluv, nebude-li v této otázce mezi nimi výslovně ujednáno jinak. Prokazatelné porušení této povinnosti zakládá dotčené straně právo domáhat se náhrady škody tímto jednáním vzniklé.

5. Veškeré spory vzniklé z kupních smluv a v souvislosti s nimi, které se nepodaří odstranit jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány věcně a místně příslušným obecným soudem žalované strany, pokud nebude sjednáno jinak.

6. Kupující je povinen spolu s první objednávkou zaslat či jinak prodávajícímu předat svůj výpis z obchodního rejstříku, popř. opis svého živnostenského oprávnění a opis registrace k platbě DPH.V Brně dne 1.11.2010.MORAVIACHEM abrasives s.r.o. | © 2010-2024